ورزشی

اولین برنامه  آمادگی جسمانی پرسنل فوریت های پزشکی اردبیل در سال ۹۷ برگزار شد.
اولین برنامه آمادگی جسمانی پرسنل فوریت های پزشکی اردبیل در سال ۹۷ برگزار شد.

اولین برنامه آمادگی جسمانی پرسنل فوریت های پزشکی اردبیل در سال ۹۷ برگزار شد.

اولین برنامه آمادگی جسمانی پرسنل فوریت های پزشکی اردبیل در تاریخ ۹۷/۱/۳۱ در مسیر ۱۸ کیلومتری مشند-ساری بلاغ- زره ژیه به بهشت دره سی برگزار شد.

ادامه مطلب