اعضا کارگروه واحد توسعه آموزش مجازی

ردیف نام و نام خانوادگی اعضا رشته مرتبه دانشگاهی
۱ دکتر عزیز کامران آموزش بهداشت استادیار
۲ دکتر عبداله مهدوی مدیریت اطلاعات سلامت استادیار
۳ دکترکمال ابراهیمی مدیریت اطلاعات سلامت استادیار
۴ مرضیه محمدی ارشد آموزش پزشکی  

 

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۷