اعضای کمیته برنامه ریزی درسی

- دکتر عزیز کامران هیات علمی EDC

- دکترحامدزندیان هیات علمی EDC

- دکتر محمود شمشیری EDO دانشکده پرستاری ومامای

-دکترخاطره عیسی زاده EDO دانشکده پزشکی وپیراپزشکی

-دکترالدوززمانی EDO دانشکده دندانپزشکی

-دکترساقی سپهری EDO دانشکده داروسازی

- مالک اباذری EDO دانشکده بهداشت

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۷