کمیته برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: دکترنسرین مهرنوش

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

پست الکترونیک:

شماره تماس: 04531552350

 

اهداف کمیته:

-بررسی ونظارت بر فعالیتهای مرتبط با واحد برنامه ریزی درسی در EDO دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

- برنامه ریزی ونظارت برارتقای دانش برنامه ریزی درسی درمیان اعضای هیات علمی دانشگاه

-تدوین برنامه نظارت بر برنامه های آموزش گروهها دردانشکده ها

-برنامه ریزی برای ارزشیابی ابزارها و فرم های ارزشیابی دروس در دانشکده ها

-بررسی واصلاحات طرح درس ها

-همکاری با EDO دانشکده ها در جهت ارتقای دانش برنامه ریزی درسی

 

کارشناس کمیته برنامه ریزی درسی

نام ونام خانوادگی: فاطمه علی پور

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

شرح وظایف:

-هماهنگی جهت برگزاری جلسات و تهیه و تنظیم صورتجلسات

-مشارکت درتدوین برنامه های ارزشیابی دانشکده ها

-برنامه ریزی فعالیت های کمیته و تدوین برنامه کوتاه مدت و بلند مدت با هماهنگی مسئول کمیته

پست الکترونیکی: f.alipoor2019@gmail.com

شماره تماس: ۳۳۵۲۲۰۸۴

آدرس: طبقه سوم ستادمرکزی واحد EDC اتاق ۳۲۶

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۸