اعضای کمیته دانش پژوهی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

۱

دکتر مسعود انتظاری اصل

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

استاد

۲

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت

استادیار

۳

دکتر مهرداد میزارحیمی

بیماریهای کودکان

دانشیار

۴

دکتر فرزاد حمدآبادی

مغز و اعصاب اطفال 

دانشیار

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷