اعضای کمیته استعداد درخشان

مرتبه دانشگاهی

رشته

نام و نام خانوادگی اعضا

ردیف

استاد متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه دکتر مسعود انتظاری اصل ۱

دانشیار

متخصص بیهوشی

دکتر قدرت اخوان اکبری

۲

استادیار

آموزش پرستاری

دکتر بهروز دادخواه

۳

استاد

فارماکولوژی

دکتر شهاب بهلولی

۴

دانشیار

آموزش بهداشت

دکتر عزیز کامران

۵

دانشیار

علوم تشریح

دکتر محسن سقا

۶

استادیار

فیزیولوژی

دکتر حمداله پناهپور

۷

کارشناس مسئول کمیته

آموزش پزشکی

دکتر ناهید احمدیان

۸

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸