اعضای کمیته استعداد درخشان

مرتبه دانشگاهی

رشته

نام و نام خانوادگی اعضا

ردیف

استاد متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه دکتر مسعود انتظاری اصل ۱

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دکتر محمد مهرتک

۲

استادیار

آموزش پرستاری

دکتر بهروز دادخواه

۳

دانشیار

پزشکی اجتماعی

دکتر افشان شرقی

۴

دانشیار

فیزیولوژی

دکتر حمداله پناهپور

۵

دانشیار

علوم تشریح

دکتر محسن سقا

۶

استادیار

سم شناسی

دکتر سارا مصطفی لو

۷

استادیار

آموزش بهداشت

دکتر عزیز کامران

۸

استادیار

آموزش پرستاری

دکتر ناصر مظفری

۹

استادیار

دندانپزشکی

دکتر عمران حاج محمدی

۱۰

دانشیار

علوم تشریح

دکتر محمدقاسم گل محمدی

۱۱

استادیار

شیمی دارویی

دکتر نیما رزاقی اصل

۱۲

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷