اعضای کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

۱

دکتر مسعود انتظاری اصل

متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه

استاد

۲

دکتر شهاب بهلولی

داروسازی

استاد

۳

دکتر حامد زندیان

سیاستگذاری سلامت

استادیار

۴

دکتر عزیز کامران

آموزش بهداشت

استادیار

۵

دکتر خاطره عیسی زاده

پزشکی اجتماعی

استادیار

۶

دکتر نسرین فولادی نمین

آموزش پرستاری

استاد

۷

دکتر عادل احدی

بیماریهای کودکان

استادیار

۸

دکتر ناطق عباسقلی زاده

آموزش بهداشت

استادیار

۹

دکتر اولدوز زمانی

دندانپزشکی

استادیار

۱۰

دکتر محمد مهرتک

مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

استادیار

۱۱

مهندس مالک اباذری

بهداشت

استادیار

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۷