اعضای کمیته پژوهش در آموزش

مرتبه دانشگاهی

رشته

نام و نام خانوادگی اعضا

ردیف

استاد

متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه

دکتر مسعود انتظاری اصل

۱

دانشیار

پزشکی اجتماعی

دکتر افشان شرقی

۲

دانشیار

علوم تشریح

دکتر محسن سقا

۳

دانشیار

بیماریهای پوست

دکتر حسن عدالتخواه

۴

استادیار

فیزیولوژی

دکتر محمد امانی

۵

دانشیار

آموزش پرستاری

دکتر نسرین فولادی

۶

استادیار

پزشکی اجتماعی

دکتر خاطره عیسی زاده

۷

استادیار

دندانپزشکی

دکتر سعیده گله دار

۸

استادیار

سم شناسی

دکتر سارا مصطفی لو

۹

استادیار

بهداشت

مهندس مهدی فضل زاده

۱۰

استادیار

آموزش پرستاری

دکتر زهرا تذکری

۱۱

استادیار

آموزش بهداشت

دکتر عزیز کامران

۱۲

دانشیار

علوم تشریح

دکتر قاسم گل محمدی

۱۳

استادیار

جراحی دهان و فک و صورت

دکتر عمران حاج محمدی

۱۴

استادیار

شیمی دارویی

دکتر نیما رزاقی اصل

۱۵

استادیار

آموزش بهداشت

دکتر ناطق عباسقلی زاده

۱۶

استادیار

آموزش پرستاری

دکتر ناصرمظفری

۱۷

دانشیار

بیماریهای قلب

دکتر حسین دوستکامی

۱۸

استادیار

بیماریهای کودکان

دکتر عادل احدی

۱۹

استادیار

ارتوپدی

دکتر وحید صادقی فرد

۲۰

استادیار

اورولوژی

دکتر فرزین ولیزاده

۲۱

استادیار

سیاستگذاری سلامت

دکتر حامد زندیان

۲۲

استادیار

مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

دکتر محمد مهرتک

۲۳

استادیار فیزیولوژی دکتر شکوفه بنائی ۲۴
آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۷