مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)

دکتر عزیز کامران

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: آموزش بهداشت

پست الکترونیکی: a.kamran@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۴-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۷