کمیته ارزشیابی اساتید

اعضاء کمیته ارزشیابی اساتید دانشگاه

 
نام و نام خانوادگی
رشته تحصیلی
مرتبه دانشگاهی
دکتر اخوان اکبری. قدرت
بیهوشی
استادیار
دکتر ادهم. داود
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استادیار
دکتر بهلولی . شهاب
فارماکولوژی
دانشیار
دکتر پناهپور.حمدالله
فیزیولوژی
استادیار
دکتر پیرزاده . اکبر
گوش، حلق و بینی
دانشیار
دکتر پیری . هادی
باکتری شناسی
استادیار
دکترحیب زاده . شهرام
بیماریهای عفونی
دانشیار
رستم نژاد. معصومه
مامایی
مربی (هیات علمی)
دکتر شاهی زارع . فرج
پزشکی (دکتری حرفه ایی)
-
دکتر کهنموئی . فریبا
زنان و زایمان
استادیار
دکتر فتحی . افشین
هماتولوژی و انکولوژی کودکان
استادیار
دکتر فرزانه . اسماعیل(دبیرکمیته)
پزشکی قانونی و مسمومیت
استادیار
دکتر فولادی.نسرین
پزشکی
استادیار
دکتر محمدیان . علی
بیهوشی
استادیار
دهقان. علی(کارشناس ارزشیابی) زبان انگلیسی -
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۶