کمیته پژوهش در آموزش

مشخصات مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد زندیان

رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت

عنوان: مسئول کمیته پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: h.zandiyan@arums.ac.ir

 

کارشناس کمیته:

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

شماره تماس: ۳۱۵۵۲۳۵۲-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶