اعضای کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

پست

مرتبه دانشگاهی

رشته تخصصی

نام و نام خانوادگی

معاون آموزشی دانشگاه

استاد

متخصص بیهوشی

آقای دکتر مسعود انتظاری اصل

مدیر EDC

دانشیار

متخصص پزشکی اجتماعی

خانم دکتر افشان شرقی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

استادیار

متخصص آموزش بهداشت

آقای دکتر ناطق عباسقلی زاده

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

استادیار

متخصص پروتز دندان

آقای دکتر کریم جعفری کفاش

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

استادیار

متخصص آموزش پرستاری

آقای دکتر ناصر مظفری

معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی

استادیار

متخصص بیماریهای عفونی

آقای دکتر جعفر محمدشاهی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی

استادیار

متخصص قلب و عروق

آقای دکتر حسین دوستکامی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی فاطمی

دانشیار

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

آقای دکتر پرویز مولوی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

استادیار

فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی

آقای دکتر رسول ملاطفی

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی علوی

استادیار

متخصص بیهوشی

خانم دکتر مهزاد یوسفیان

مدیر گروه زنان

استادیار

متخصص زنان

خانم دکتر مریم السادات رضوی

مدیر گروه اطفال

دانشیار

فوق تخصص نوزادان

آقای دکتر مهرداد میرزا رحیمی

مدیرگروه جراحی

دانشیار

فوق تخصص جراحی توراکس

آقای دکتر ایرج فیضی

مدیر EDO دانشکده داروسازی

استادیار

متخصص سم شناسی

خانم دکتر سارا مصطفی لو

مدیر EDO دانشکده پزشکی

دانشیار

متخصص پزشکی اجتماعی

خانم دکتر خاطره عیسی زاده

عضو هیات علمی

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم

آقای دکتر منوچهر ایران پرور

عضو هیات علمی

استادیار

متخصص روانشناسی بالینی

آقای دکتر مهریار ندرمحمدی

عضو هیات علمی

استادیار

متخصص سیاستگذاری سلامت

آقای دکتر حامد زندیان

عضو هیات علمی

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای ریه

آقای دکتر حسن قبادی

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید EDC

غیرهیات علمی

متخصص آموزش پزشکی

خانم دکتر ناهید احمدیان یزدی

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۰۲