اعضای کمیته توانمند سازی اساتید

مرتبه دانشگاهی

رشته

نام و نام خانوادگی اعضا

ردیف

استادیار

متخصص پزشکی اجتماعی

افشان شرقی

۱

دانشیار

فوق تخصص نوزادان

مهرداد میرزا رحیمی

۱

استادیار

فارماکولوژی Phd

پرهام محمدی

۲

استادیار

متخصص بیماریهای عفونی

جعفر محمدشاهی

۳

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای ریه

حسن قبادی

۴

استادیار

متخصص بیماریهای روان

فریبا صادقی موحد

۵

دانشیار

فوق تخصص بیماریهای غدد و متابولیسم

منوچهر ایران پرور

۶

استادیار

متخصص و جراح بیماریهای زنان

فریبا کهنموئی اقدم

۷

دانشیار

متخصص بیهوشی

علی محمدیان اردی

۸

استادیار

سیاست گذاری سلامت Phd

حامد زندیان

۹

دانشیار

متخصص پزشکی اجتماعی

سعید صادقیه اهری

۱۰

مربی

ارشد مامائی

معصومه رستم نژاد

۱۱

استادیار

پرستاری Phd

بهروز دادخواه

۱۲

دانشیار

باکتری شناسی Phd

محسن ارزنلو

۱۳

دانشیار

فیزیولوژی Phd

حمدالله پناهپور

۱۴

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶