اعضای کمیته توانمند سازی اساتید

دکتر افشان شرقی (مدیریت EDC)
دکتر حسن عدالتخواه(ریاست هسته)
دکترحسن قبادی
دکتر فریبا صادقی موحد
دکتر محسن سقا
دکتر اسماعیل فرزانه
دکتر علی حسین خانی
دکتر منصوره کریم اللهی
دکتر مرتضی عالیقدر
دکتر بهروز دادخواه
آقای وصفی: کارشناس

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۶