کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

دبیر کمیته:

نام و نام خانوادگی: علی دهقان

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت اجرایی

عنوان: دبیر کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۷