کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

مشخصات مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس مسئول کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

پست الکترونیکی: ahmadianyn1@gmail.com

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

دبیر کمیته:

نام و نام خانوادگی: علی دهقان

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت اجرایی

عنوان: دبیر کمیته رشد و بالندگی اعضاء هیات علمی

پست الکترونیکی:

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۴۹