کمیته توانمند سازی اساتید

مشخصات مسئول کمیته توانمند سازی اساتید:

نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید احمدیان یزدی

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس مسئول کمیته توانمند سازی اساتید

پست الکترونیکی: ahmadianyn1@gmail.com

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

کارشناس کمیته:

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی

رشته تحصیلی: ارشد فیزیولوژی

عنوان: کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶