کمیته توانمند سازی اساتید

مشخصات مسئول کمیته پژوهش در آموزش:

نام و نام خانوادگی: دکتر حامد زندیان

رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت

عنوان: مسئول کمیته توانمند سازی اساتید

پست الکترونیکی: h.zandiyan@arums.ac.ir

شماره تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

کارشناس کمیته:

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی

رشته تحصیلی: ارشد فیزیولوژی

عنوان: کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۶