کمیته توانمند سازی اساتید

معرفی هسته آموزش اساتید

این هسته با هدف کلی ارتقاء عملکرد اساتید در تمام زمینه های آموزش پزشکی (در سه حیطه دانش، نگرش، عملکرد) از اواخر سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را با عضویت ده تن از اعضائ محترم هیات علمی و دو تن از کارشناسان مرکز، آغاز نموده است.

شرح وظائف
  • جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه تدوین اهداف آموزشی و همکاری با گروههای مذکور در رابطه با تهیه برنامه دوره های آموزشی
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اعضای هیات علمی دانشکده در زمینه تدوین طرح درس
  • همکاری با گروههای آموزشی در زمینه بررسی مشکلات برنامه های جاری و ارائه پیشنهادات اصلاحی به شورای دانشکده یا بیمارستان
  • آموزش اعضاء هیات علمی و مشاوره با آنها در زمینه تهیه رسانه های مناسب آموزشی با جلب همکاری واحد سمعی بصری دانشکده و یا بیمارستان
  • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا شیوه های نوین و موثر آموزشی در دانشکده یا بیمارستان
  • بررسی و یشنهاد برنامه های رشته های جدید در دانشکده ها با توجه به ضرورت ها، مشکلات و نیاز جامعه
  • برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی
آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۶