کمیته استعدادهای درخشان

مشخصات مسئول (به همراه CV الکترونیکی):

نام و نام خانوادگی: دکتر عزیز کامران

رشته تحصیلی: آموزش بهداشت

عنوان: دانشیار

پست الکترونیکی: a.kamran@arums.ac.ir

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۸۶

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۷