کمیته استعدادهای درخشان

معرفی دفتر استعدادهای درخشان

استعدادهای درخشان، سرمابه های بالقوه و غیر قابل جایگزینی هستند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه های بالفعلی چون سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند.
وظیفه ما تدوین برنامه ای مدون، با دورنمایی وسیع، رسالت مدار و ساختارمند برای تبدیل این استعدادها از صورت بالقوه به صورت بالفعل می باشد.
هم اکنون به خاطر ضعف نظام آموزشی در تمام سطوح خصوصاً آموزش عالی کاری، بصورت جدی انجام نمی شود پیگیری مسئولین کشور بصورت جدی تر در سالهای اخیر به دلیل پدیده فرار مغزها یا مهاجرت مغزها فرصتهایی را بوجود آورده تا بتوان از این نیروها به نحو احسن حمایت کرد و از این طریق برنامه های تمایز یافته توسعه دانش و فناوری برای استعدادهای درخشان در جهت تبدیل این عطیه الهی به استعدادهای بالفعل وحفظ و بکارگیری از این سرمایه ها راه توسعه پایدار کشور استفاده کرد.

رسالت دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

دفترپرورش استعدادهای دانشجویان جزئی از نظام دانشگاه است و سعی می کند با شناسایی دانشجو یان با استعداد و کوشا کمک به رشد خرده وحرفه ای آنها، افراد مفیدی برای ارتقاء سلامت جامعه بسازد.


این دفتر باید در برنامه ریزی راهبردی دانشگاه نقش موثرتری ایفا کند و کمک کند دانشجویان از همان ابتدا برای ارتقاء دانشگاه خود برنامه ریزی و کار کنند.

آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۳۹۶