کمیته استعدادهای درخشان

مشخصات مسئول (به همراه CV الکترونیکی):

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد مهرتک

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

عنوان: استادیار

پست الکترونیکی: mehrtak@gmail.com

شماره تلفن داخلی

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶