کارکنان

نام و نام خانوادگی: مرضیه محمدی

رشته تحصیلی: ارشد آموزش پزشکی

عنوان: کارشناس واحد پژوهش در آموزش

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

نام و نام خانوادگی: یلدا چمنیان

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت اجرائی

عنوان: کارشناس مسئول واحد ارزشیابی

پست الکترونیکی: y.chamanian@yahoo.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۲

 

نام و نام خانوادگی: علی دهقان

رشته تحصیلی: ارشد زبان انگلیسی

عنوان: کارشناس ارزشیابی

پست الکترونیکی: a.dehghan2016@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۶

 

نام و نام خانوادگی: حمید وصفی

رشته تحصیلی: ارشد فیزیولوژی

عنوان: کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

پست الکترونیکی: mm1842mm@gmail.com

تلفن داخلی: ۲۳۵۴

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۶