جلسات همفکری و بارش افکار در زمینه بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش

جلسات همفکری و بارش افکار در زمینه بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش
 • 0
 • ثبت نام جلسه*
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • رشته تخصصی*
  4
 • عنوان*
  5
 • دانشکده*
  6
 • شماره تماس*موبایل
  7
 • پست الکترونیک*
  8
 • محل کار*نام کامل
  9