نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

آیین نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری (جدید)

زمان برگزاری نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۷