کتابخانه های دانشکده

کتابخانه دانشکده بهداشت

کتابخانه دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

کتابخانه دانشکده داروسازی

کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

کتابخانه پردیس دانشگاه

کتابخانه دانشکده علوم پزشکی خلخال

کتابخانه آموزشکده عالی سلامت مشکین شهر

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مغان

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۷۴