نشریات و پایگاه‌های الکترونیکی

Databases

   

E-Journals

 

E-Books, Atlases & CME’s

 

Evidence-Based Medicine Resources

   

multimedia

   

Free Medical Resources

پست الکترونیکی کتابخانه دیجیتال دانشگاه: diglib@arums.ac.ir

پست الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه: centlib@arums.ac.ir