معاون آموزشی

دکتر کریم جعفری کفاش

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تحصیلی: پروتزهای دندانی

پست الکترونیکی: k.jafari@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم: ۳۳۵۱۲۰۱۴ -۰۴۵

 

شرح وظائف معاون آموزشی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای کلیه مقررات، آئین نامه ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی مربوط به دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده
ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اساتید، کارشناسان آموزشی با همکاری دفتر توسعه آموزش پزشکی
تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامههای درسی و امتحانی
اداره امور مربوط به کتابخانه، مرکز کامپیوتر، سمعی و بصری و انتشارات دانشکده
معرفی اعضای شورای آموزشی دانشکده به رئیس دانشکده جهت صدور ابلاغ
معرفی اساتید مشاور دانشجویان به رئیس دانشکده جهت صدور احکام مربوطه
تشکیل و اداره جلسات شورای آموزشی دانشکده به عنوان مسئول شورا
نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی
شرکت در جلسات شورای آموزشی و نقل و انتقال دانشجویان
مسئول اصلی آموزش بالینی دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی
معرفی مدیران گروهها ی آموزشی به رئیس دانشکده
پیاده سازی استانداردهای دندانپزشکی عمومی

 

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۶