ریاست

رئیس دانشکده دندانپزشکی

دکتر عمران حاج محمدی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

رشته تخصصی: جراحی فک و صورت

پست الکترونیکی : e.hajmohammadi@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم ریاست : ۳۳۵۱۰۰۵۴ -۰۴۵

فاکس دفتر ریاست: ۳۳۵۱۲۰۱۴ -۰۴۵

تلفن تماس داخلی ریاست :۳۳۵۱۲۰۰۰-۰۴۵ (داخلی ۴۰۱)

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷