ریاست

دکتر ابوالفضل باقری

مرتبه دانشگاهی: استادیار
رشته تحصیلی: آسیب شناسی دهان و فک وصورت و فلوشیپ لیزر در دندانپزشکی

پست الکترونیکی : a.bagheri@arums.ac.ir

تلفن تماس مستقیم ریاست : ۵۵۱۰۰۵۴ -۰۴۵۱
تلفن تماس داخلی ریاست :۵۵۱۰۰۵۲-۰۴۵۱ (داخلی۲۰۱)

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۵