هسته پیشرفت دانشجویان

اعضای هسته پیشرفت دانشجویان

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر کریم جعفری کفاش

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر ابوالفضل باقری استاد مشاور

دکتر سمیه حکمت فر

استاد مشاور

دکتر ودود ملک زاده

استاد مشاور

دکتر بهنام محمدی

استاد مشاور

دکتر اولدوز زمانی

استاد مشاور

دکتر رحمان نعمتی

استاد مشاور

دکتر ودود قاسمی

استاد مشاور

سمیه میرزایی

کارشناس

معصومه جعفرزاده

کارشناس مسئول آموزش

مکرم پاسدار

کارشناس مسئول امور دانشجویی

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷