هسته پیشرفت دانشجویان

اعضای هسته پیشرفت دانشجویان

نام ونام خانوادگی

سمت

دکتر کریم جعفری کفاش

معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی

دکتر سمیه حکمت فر

استاد مشاور

دکتر ودود ملک زاده

استاد مشاور

دکتر بهنام محمدی

استاد مشاور

دکتر اولدوز زمانی

استاد مشاور

دکتر حسام میکائیلی

استاد مشاور

دکتر رحمان نعمتی

استاد مشاور

دکتر ودود قاسمی

استاد مشاور

سمیه میرزایی

کارشناس

شروین پورتقی

مسئول آموزش

معصومه جعفرزاده

کارشناس آموزش

مکرم پاسدار

امور دانشجویی

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶