کمیته نظارت بر امتحانات

 

اعضای کمیته نظارت بر امتحانات

نام عضو

سمت

وظایف

دکتر کریم جعفری کفاش

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

تعیین و معرفی مراقبین کلیه امتحانات به مسئول آموزش

پیگیری زمان و نحوه برگزاری امتحانات

دکتر اولدوز زمانی

مسئول EDO دانشکده

ارسال سؤالات و کلید جهت آنالیز سؤالات پس از اصلاح

شروین پورتقی

مسئول آموزش دانشکده

اعلام برنامه امتحانی و اسامی مراقبین ۳هفته مانده به امتحانات

نظارت بر برگزاری کلیه امتحانات

معصومه جعفرزاده

 

مسئول امتحانات دانشکده

 

تنظیم برنامه کلیه امتحانات با هماهنگی نمایندگان هر ورودی

پیگیری و دریافت وآماده سازی سؤالات امتحانی

برگزاری امتحانات

نماینده دانشگاه

نماینده دانشگاه

نظارت بر برگزاری کلیه امتحانات

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶