گروه دندانپزشکی ترمیمی

مدرک تحصیل ی

نوع تخصص

نام ونام خانوادگی

ردیف

 
 

گواهینامه

ترمیمی

دکتر فاطمه نصر

۱

 

دانشنامه

ترمیمی

دکتر بهاره یوسفی پور

۲

 

دانشنامه

ترمیمی

دکتر لیلی خیام

۳

 

دانشنامه

ترمیمی

دکتر شادیه مولائی

۴

 

دانشنامه

ترمیمی

دکتر صبا آرامی

۵

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶