گروه پریودانتیکس

مدرک تحصیلی

نوع تخصص

نام ونام خانوادگی

ردیف

 
 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر ودوود قاسمی

۱

 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر شیدا فضلعلیزاده

۲

 
دانشنامه پریودانتیکس دکتر ایلناز فرهودی ۳  

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر پریا بیگلری

۴

 
آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۳۹۷