گروه پریودانتیکس

مدرک تحصیلی

نوع تخصص

نام ونام خانوادگی

ردیف

 
 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر ایلناز فرهودی

۱

 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر ودوود قاسمی

۲

 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر شیدا فضلعلیزاده

۳

 

گواهینامه (درمانی)

پریودانتیکس

دکتر کیمیا نجفی خطبه سرا

۴

 

دانشنامه

پریودانتیکس

دکتر پریا بیگلری

۵

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶