گروه پروتزهای دندانی

مدرک تحصیلی

نوع تخصص

نام ونام خانوادگی

ردیف

 
 

دانشنامه

پروتز دندان

دکتر کریم جعفری کفاش

۱

 

گواهینامه (درمانی)

پروتز دندان

دکتر مجید آرین

۲

 

دانشنامه

پروتز دندان

دکتر سحر موسوی

۳

 

دانشنامه

پروتز دندان

دکتر فرشته صادق

۴

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶