گروه آسیب شناسی دهان

مدرک تحصیلی

نوع تخصص

نام ونام خانوادگی

ردیف

 
 

دانشنامه

پاتولوژی دهان، فک وصورت

دکتر ابوالفضل باقری

۱

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۳۹۶