دفتر مطالعات و توسعه آموزش

خانم دکتر اولدوز زمانی اهری

سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: بیماریهای دهان و دندان

تلفن تماس: ۳۳۵۱۲۰۱۴-۰۴۵

پست الکترونیکی: u.zamani@arums.ac.ir

 

 

کارشناسان دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

نسیم صبا

کارشناس مسئول

۳۳۵۱۲۰۱۴

۴۰۴

n.saba@arums.ac.ir

مکرم پاسدار

کارشناس

۳۳۵۱۶۳۶۷

۴۰۶

-

 
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۶