آموزش دانشکده دندانپزشکی

مسئول آموزش دانشکده: شروین پور تقی

سمت سازمانی: کارشناس مسئول آموزش

شماره تماس مستقیم: ۳۳۵۱۶۳۶۷ -۰۴۵ شماره تماس داخلی: ۴۰۵

پست الکترونیکی: s.pourtaghi@arums.ac.ir

 

پرسنل آموزش:

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

معصومه جعفرزاده

کارشناس

۴۰۶

۳۳۵۱۶۳۶۷

مکرم پاسدار

کارشناس

۴۰۶

۳۳۵۱۶۳۶۷

 

 

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۳۹۶