واحد مبارزه با بیماریها

اصغر پناهی

سمت: مسئول مبارزه با بیماریها

مدرک تحصیلی: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: ۳۲۷۲۳۰۰۷

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵