درآمد شبکه

صمید دلیر

مسئول در آمد

مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری

دور نویس:

تلفن تماس: ۳۲۷۲۱۹۱۰-۰۴۵

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵