دبیرخانه

نصرالله بهری

شماره تماس: ۳۲۷۲۳۰۹۶

دورنویس :۳۲۷۲۳۰۹۶-۰۴۵

پست الکترونیک: n.bahri@arums.ac.ir

 

شرح وظائف مسئول دبیرخانه

حفظ و نگهداری سوابق نامه ها و اوراق طبق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوطه بر اساس روش تعیین شده
ثبت کلیه مکاتبات چه بصورت حضوری ارباب رجوع و چه بصورت پستی با استفاده از نرم افزاری دبیرخانه
ثبت کلیه دورنویس (فاکس) های دریافتی و ارسال به واحد مربوطه حسب دستور مقام مافوق
مشخص نمودن عنوان فرستنده و گیرنده و شماره و تاریخ نامه های در دست اقدام
کپی برداری از ارجاعات مقام مافوق و ارسال آن به واحد های مربوطه
پشتیبان گرفتن از کلیه مکاتبات و نرم افزار نمودن اطلاعات مربوطه
صدور نامه به کمیسیون پزشکی (استعلاجی های بیش از سه روز)
ممهور نمودن نامه ها و مکاتبات طبق امضاء مدیر و معاونین
بایگانی نمودن سوابق نامه های صادره در زونکن مخصوص
ثبت و ارجاع کلیه مکاتبات حسب دستور مقام مافوق شبکه
پیگیری سوابق نامه ها حسب دستور مقام مافوق شبکه
اسکن نمودن نامه ها و مکاتبات داخلی و خارجی
کنترل و تفکیک نامه های اداری طبق موضوع
تحویل استعلاجی تایید شده تا سه روز

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۵