کارگزینی

افسر خورشیدی

شماره تلفن تماس: ۳۲۷۲۵۰۲۶

دورنویس: ۳۲۷۲۳۰۹۶(پ یش شماره برای خارج از استان اردبیل ۰۴۵)

پست الکترونیکی: a.khorshidi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵