رئیس امور اداری

صابر مولایی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

دور نویس: ۳۲۷۲۵۲۶۰-۰۴۵

تلفن تماس ۳۲۷۲۵۲۶۰-۰۴۵

پست الکترونیکی: sabermo58@gmail.com

شرح وظائف امور اداری

انجام کلیه اقدامات رفاهی کارکنان در زمینه های بیمه تکمیلی درمان، دانش آموزان ممتاز، قرعه کشی سهمیه های تخصیصی به واحد جهت وام و سفرهای سیاحتی و زیارتی
شرکت در کمیته های مختلف بیمارستان و همچنین حضور در شورای اداری بیمارستان برای بررسی و بهبود روشهای انجام کار
محاسبه کلیه سوابق مرخص های روزانه، پاس و مأموریت ساعتی، مرخصی های استعلاجی و جهت کلیه کارکنان.
راهنمایی و دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی و مراقبت در حسن انجام وظایف محوله به آن.
تهیه گزارشات مربوط به فعالیت های خدماتی و اداری واحد و ذکر نارسائیها و مشکلات به مقام مافوق.
ظارت بر انجام اقداماتی که به منظور حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات صورت می گیرد.
انجام کلیه امور مربوط به طرح ارزشیابی کارکنان بیمارستان تا حصول نتیجه.
اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ارزیابی فرمهای نظر سنجی و ارائه گزارش مربوط.
نظارت بر کارهای اداری بخش پذیرش بیماران، درمانگاه و اتفاقات در بیمارستان.
اخذ گزارش کتبی روزانه و ماهانه ورود و خروج کارکنان و بررسی و اعلام نتیجه کتبی.
انجام کلیه امور مربوط به طرح ارزشیابی کارکنان بیمارستان تا حصول نتیجه.
انجام کلیه امور مربوط به طرح ارزشیابی کارکنان بیمارستان تا حصول نتیجه.
نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل سوخت، روشنایی، تلفن.
نظارت در تهیه خرید و تحویل ملزومات و تقسیم آن بین بخشهای واحد.
همکاری در تنظیم بودجه پیشنهادی واحد متبوعه.
نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات.
تعیین ساعات کشیک نگهبانان.
تعیین محل کار خدمتگزاران.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵