بهداشت حرفه ای

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

آقامعل عالیش زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ائی

تلفن تماس :۳۳۷۲۰۹۲۵-۰۴۵

 

شرح وظائف کارشناس بهداشت حرفه ایی

برنامه ریزی در زمینه تشکیل دوره‌های آموزشی و باز آموزی بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی، مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات عضو کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و بازآموزی طب کار.

آشنایی کامل با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی ودر مانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور برنامه ریزی در زمینه استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

نظارت بر صدور اخطاریه ها و رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات) که توسط کارشناس یا کاردان بهداشت حرفه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

آگاهی از حدود ملی تماس شغلی عوامل بیماریزا به منظور ارزیابی و برنامه ریزی در زمینه پیشگیر ی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار با توجه به استانداردهای موجود

-تنظیم برنامه های اجرایی و پیگیری عملیات اجرایی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار با همکاری پزشک طب کار.

آشنایی کامل با مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی، تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های مرتبط با فعالیتهای بهداشت حرفه ای.

نظارت بر جمع آوری وارسال به موقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای به مراجع بالاتر مطابق با فرمهای مصوب وارسال پس خوراند به واحدهای تابعه.

انجام مطالعات لازم به منظور آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاههاو کارخانجات، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه.

آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت(P.H.C)ونظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی ودرمانی کشور.

تشکیل جلسات با سازمانها و ارگانهای ذیربط در زمینه جلب هماهنگیهای بین بخشی به منظورارائه خدمات بهداشت حرفه ای.

نظارت در اجرای طرحهای بهداشت حرفه‌ای (ادغام، بقا، بهگر، غربالگری سیلیکوزیس، بهداشت کشاورزی، پسماندها، پرتوکاران)

برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری در زمینه تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کاردر کارخانجات بالای ۲۵ نفر (اجرای ماده ۹۳ قانون کار)

مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل)

برنامه ریزی در ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای با هماهنگی و همکاری کارشناس مسئول آموزش سلامت.

اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با مؤسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار.

ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیطهای کاری منطقه.

هماهنگی و همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکزبهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی.

-برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۹۰