نظارت بر مواد غذایی

مسئول نظارت بر مواد غذایی

رضا روحانی

سمت: کارشناس نظارت بر موادغذایی و آرایشی بهداشتی

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم تغذیه

تلفن: ۳۲۷۲۹۰۴۱

شرح وظائف واحد نظارت بر مواد غذایی

معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف.
بازرسی، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید، نگهداری، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال روش های نوین کنترل.
شرکت درکمیته های کنترل ونظارت وشرکت درتهیه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل موادخوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.
آموزش مسئولین فنی کارخانجات ودانشجوِیان وهمکاری در تهیه برنامه های آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی.
نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی.
نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP.
مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است.
همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها.
نظارت بر اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.
تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستی.
اقدام به تشکیل واداره کنفرانس- سمینارها جهت آشنا ساختن کارمندان باخط مشی وروشهای مربوط.
انجام مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور و سایر امور در محدوده وظایف قانونی.
صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.
شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها.
تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه.
بررسی مدارک و صدور پروانه های بهداشتی چهار گانه.

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵
تعداد بازدید:۱۵۴