واحدگسترش شبکه ها

مسئول واحد گسترش شبکه

بهرام آدیگوزلی

کارشناس بهداشت عمومی

دورنویس:

تلفن تماس: ۳۲۷۲۳۰۷۰-۰۴۵

پست الکترونیکی:

 

اهم فعالیتهای واحد گسترش

بررسی وضعیت موجود و برآورد نیازهای مالی، مواد، تجهیزات و فضای فیزیک و نحوه بهره برداری از آنها.
تهیه و جمع آوری آخرین اطلاعات ثبت مرگ و استخراج آخرین اطلاعات مورد نیاز در خصوص علل مرگ و میر.
تهیه و تنظیم آخرین اطلاعات جمعیتی و تقسیمات کشوری که اثربخشی آن در سیستم نظام شبکه موثر می باشد.
تهیه و جمع آوری و استخراج آخرین اطلاعات مورد نیاز در ساختار شبکه سلامت تحت برنامه HNIS .
اقدام جهت توسعه و راه اندازی مراکز ارائه خدمات از طریق احداث فضای فیزیکی و تجهیز آن.
بازنگری و طراحی طرحهای گسترش شبکه های تحت پوشش با هماهنگی مراکز تابعه.
بهبود استاندارد فضای فیزیکی و تجهیزاتی مراکز ارائه خدمات تحت پوشش.
تحویل دفترچه های گواهی فوت به سازمانهای دولتی و غیردولتی.
جمع آوری داده ها، آنالیز اطلاعات و ارائه نتایج و شاخص ها.
تلاش در جهت افزایش بهره وری در مراکز ارائه خدمات.

 

همکاران واحد گسترش شبکه

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت اجرایی

اکبر فرجی

دیپلم

امور بهورزی وتجهیزات و پزشک خانواده

راحله آقایی

کاردان بهداشت خانواده

 

مریم قربانی

کاردان مامایی

 

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۵