دکتر سید ابراهیم صادق زاده سادات

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی

شماره تلفن تماس: ۳۲۷۸۵۶۷۰

دورنویس :۳۲۷۳۰۹۶-۰۴۵

پست الکترونیکی: se.sadeghzadeh@arums.ac.ir