آمار

مسئول واحد آمار
رقیه زارع

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی
تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶