آموزش بهداشت

کارشناس و مسئول واحد آموزش بهداشت
رقیه زارع

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی
 
 
 
 

 

 

تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۶