بهداشت خانواده

کارشناس و مسئول بهداشت خانواده
‌نسرین حامد سلطانی
مدرک تحصیلی
‌کاردانی
رشته
‌مامایی

‌‌


کارشناس بهداشت خانواده
‌عصمت دمیرچی
مدرک تحصیلی
‌کاردانی
رشته
‌مامایی


‌‌‌‌کارشناس بهداشت خانواده
‌مهناز جوانبخت
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌مامایی


تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۳۷۹۲

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۳۹۵