بهداشت دهان و دندان

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
علیرضا رحیمی
مدرک تحصیلی
دکترای دندانپزشکی

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۳۹۷