مبارزه با بیماری ها

کارشناس و مسئول واحد مبارزه با بیماری ها
رأفت تکریمی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی


 


کارشناس مبارزه با بیماری ها
سمیه علیاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

پرستاری


کارشناس بهداشت روان علی شیخ زاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

روان شناسی


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۵