مدیر شبکه

دکتر حسین شریفی

مدرک و رشته تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی

شماره تلفن تماس: ۳۲۵۲۲۷۰۰-۰۴۵

پست الکترونیکی: Meshghinhc@arums.ac.ir

شرح وظایف