مبارزه با بیماریها

مسئول واحد مبارزه با بیماریها

فرنگیز کمالی نیا

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 

کارشناس واحد مبارزه با بیماریها

فرزانه دهکان

کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر

مدرک تحصیلی: کارشناسی بهداشت خانواده

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۵