سلامت خانواده

مسئول آموزش سلامت خانواده

مریم محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سوابق اجرائی: از سال ۱۳۷۹ به عنوان کارشناس بهداشت خانواده، مسئول برنامه رابطین، کارشناس آمار، نماینده امور بانوان در فرمانداری و دانشگاه و نماینده ورزشی بانوان، در مرکز بهداشت شهرستان کوثر انجام وظیفه نموده اند.
سوابق پژوهشی: تهیه پمفلت، تراکت،
سوابق آموزشی: همکاری برون بخشی با ادارات و نهادها از جمله: کمیته امداد- بهزیستی، فرمانداری و... و همکاری بین بخشی بصورت برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی و بازآموزی برای پرسنل را می توان نام برد.

 

کارشناس واحد سلامت: سیمین ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

سمت اجرایی: کارشناس برنامه مادران، سالمندان، میانسالان، تغذیه

سوابق اجرایی: از سال ۱۳۸۸ به عنوان کارشناس مامایی در تسهیلات زایمانی، مراقبت مادران در خانه های بهداشت و ستاد، در مرکز بهداشت شهرستان کوثر انجام وظیفه نموده اند.

سوابق پژوهشی: تهیه پمفلت، تراکت.
سوابق آموزشی: همکاری برون بخشی با ادارات و نهادها از جمله: کمیته امداد- بهزیستی و همکاری بین بخشی بصورت برگزاری کارگاه و سمینار آموزشی و بازآموزی برای پرسنل.

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۵