مدیر شبکه بهداشت و درمان کوثر

دکتر عمران خسروی

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی

تلفن تماس: ۳۲۹۴۲۷۰-۰۴۵

دورنویس: ۳۲۹۴۲۳۰۹-۰۴۵