مدیر شبکه بهداشت و درمان کوثر

دکتر محمدرضا خلفی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی پزشکی

تلفن تماس: ۳۲۹۴۲۷۰-۰۴۵

دورنویس: ۳۲۹۴۲۳۰۹-۰۴۵