اموراداری

نام نام خانوادگی: جمال عبادی

سمت: رئیس

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۳۳۷۱۲۸۳۲-۰۴۵

پست الکترونیک:

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۳۹۵