مرکز آموزش بهورزی

نام و نام خانوادگی: عبدالهادی راثی

سمت: مدیر

مدرک ورشته تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس: ۸-۳۳۷۱۹۱۱۷ -۰۴۵

پست الکترونیک: hadi.rasi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۶